Waarom Good Move?

Met de implementatie van het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move in de Stad Brussel wil het Stadsbestuur:

  • De levenskwaliteit in de wijken verbeteren door het transitverkeer te verminderen.
  • De vlotte bereikbaarheid van de wijken garanderen (ook met de auto, zij het aan een lage snelheid).
  • Enkele openbare ruimtes opnieuw uitdenken, waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangerszones waar de wijk tot leven komt.
  • De luchtkwaliteit verbeteren door de schadelijke emissies gelinkt aan transport te verminderen.

Om die visie te realiseren heeft het Stadsbestuur zich in het meerderheidsakkoord al achter een aantal principes geschaard:

  • Toepassing van het STOP principe: eerst de Stappers, dan de Trappers, dan het Openbaar vervoer en tot slot de Personenwagens.
  • Een mobiliteits- en parkeerbeleid dat de autodruk doet dalen en extra openbare ruimte vrijmaakt.
  • Invoering van ‘filters’ om het transitverkeer in de woonwijken maximaal te beperken.
  • Werken aan een nog performanter openbaar vervoer.

De Stad onderneemt al verschillende acties in lijn met deze visie en principes, maar andere concrete maatregelen zijn nog te bepalen. Om daarbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de reële noden en bezorgdheden van bewoners, handelaars en bezoekers, wil de Stad de verschillende stakeholders (belanghebbenden) op verschillende momenten bij de oefening betrekken.

Concreet zal de implementatie van Good Move per stadsdeel in 3 fases verlopen: de diagnose van de huidige situatie, de opmaak en uitvoering van de maatregelen, en de evaluatie. De Stad wil de bewoners, bezoekers en gebruikers van de Stad in deze verschillende fases betrekken. Lees hier meer details over het inspraaktraject.

Het eerste traject dat we opstarten betreft de Vijfhoek. De emblematische waarde van het centrum van de Stad is immers evident, en er is ook veel ruimte voor verbetering. In de loop van de komende jaren starten we dan trajecten in andere stadsdelen. Van zodra er een preciezer zicht is op de planning, zal die hier worden gecommuniceerd.